Základná škola vo Vyšnej Rybnici

CHKO Vihorlat

Okres Sobrance, aj keď nepatrí svojou rozlohou k veľkým okresom, má na svojím území bohatú sieť chránených území rôznych kategórií. Štátnu správu v chránených územiach vykonáva Okresný úrad Sobrance, odbor životného prostredia - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a Krajský úrad Košice, odbor životného prostredia. Odbornú správu vykonáva Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum ochrany prírody a krajiny Banská Bystrica, stredisko Košice a Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Táto organizácia zároveň spracováva návrhy na vyhlásenie nových chránených území.
V súčasnom období je v okrese Sobrance vyhlásených 12 chránených území a je vypracovaný a podaný ďalší návrh na vyhlásenie nového chráneného územia.
Jediným veľkoplošných chráneným územím v okrese Sobrance je Chránená krajinná oblasť Vihorlat. Bola vyhlásená vyhláškou MK SSR č. 9/1974 Zb. za účelom ochrany a zveľaďovania prírody a prírodných zdrojov, zabezpečenia koordinácie jej hospodárskeho využívania v súlade s ochranou prírodného bohatstva a prírodných krás vzhľadom na ich všestranný kultúrny, vedecký, ekonomický a zdravotno - rekreačný význam. Rozloha CHKO Vihorlat je 4563 ha a rozprestiera sa na území okresov Sobrance, Michalovce, Humenné a Snina. V tomto chránenom území platí druhý stupeň ochrany. Jednou z hlavných úloh vyplývajúcich z poslania CHKO je budovanie reprezentatívnej siete maloplošných chránených území, teda zabezpečovanie ochrany najhodnotnejších časti prírody formou prírodných rezervácií, chránených areálov a prírodných pamiatok. Na jej území sa nachádzajú tieto chránené územia: NPR Morské oko, PR Jedlinka, PR Lysák a PP Malé Morské oko.
Národná prírodná rezervácia Morské oko sa nachádza severne od obce Remetské Hámre v katastrálnych územiach obcí Remetské Hámre a Vyšná Rybnica a je sprístupnená cestou po záchytné parkovisko. Rozloha tohto chráneného územia je 108,48 ha, pričom 13,8 ha z tohto územia je vodná plocha. NPR bola vyhlásená na ochranu biologických hodnôt jazera Morské oko, rastlinných a živočíšnych spoločenstiev nachádzajúcich sa na jej území.
V katastrálnom území obce Remetské Hámre v hrebeňovej časti medzi Sninským kameňom a PR Pod Trstím, v zbernej časti Morského oka leží prírodná rezervácia Jedlinka o výmere 35,04 ha. Pozoruhodný je tu najmä výskyt vzácneho a ohrozeného pľuzgiernika sudetského.
Ďalším chráneným územím ležiacim v CHKO Vihorlat je Prírodná pamiatka Malé morské oko, ktorá leží západne od NPR Morské oko, odkiaľ je prístupná označeným chodníkom. Nachádza sa v katastrálnom území obce Remetské Hámre a má výmeru 3,546 ha.
Posledným chráneným územím v CHKO Vihorlat je Prírodná rezervácia Lysák, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Remetské Hámre a má výmeru 4,2 ha. Je tvorená plošinou, ktorá je na vypreparovaných andezitových bralách. Významný je výskyt duba mnohoplodého a žltkastého.

 

Huby v machu
Rosička okrúhlolistá
Telekia ozdobná
Panoráma Morského oka
úvod    
o okrese    
z histórie obce  
 
CHKO Vihorlat  
chcete nás kontaktovať ?